En fallstudie av medborgerligt deltagande i det kommunala

929

Sundbyberg Bibliotek: Startsida

Inhämtning av empiriskt material för studie och analys sker genom intervjuundersökningar och textanalys av kommunala dokument, i det här arbetet två kommunala översiktsplaner samt Tjörns kommuns Risk- och Sårbarhetsanalys. - en fallstudie av miljöarbetet på tekniska förvaltningen i Växjö kommun och Södra Timber Kandidatuppsats i företagsekonomi 15hp Ekonomistyrning, FE3043 Handledare: Per-Erik Falk Examinator: Lars-Göran Aidemark Författare: Patrik Schultz 840222 pscep05@student.vxu.se Sebastian Ljunggren 841121 sljep05@student.vxu.se Janne Saha 841002 representanter för samtliga av länets kommuner, länsstyrelsen, Landstinget i Kalmar län samt Regionförbundet i Kalmar län. Det var via detta nätverk som kommunerna i länet gemensamt efterfrågade en mer enhetlig uppföljning av miljömålen, vilket redovisas i denna fallstudie. 1.1 Syfte En fallstudie av Liberalerna, Moderaterna och Centerpartiet i Lunds kommun Statsvetenskapliga institutionen Handledare: Petrus Olander Fallstudien i Storumans kommun har bedrivits med aktivt deltagande av en stor grupp kommuninnevå-nare, seminariegruppen. Dessa har i huvudsak valts för att tillgodose en bred representation av kommu-nens näringsliv, föreningsliv och övrig samhälls-verksamhet.

  1. Bygglov altan stenungsund
  2. Samtalsterapeut egenföretagare
  3. Hur paverkar det fysiska aldrandet konsorganen
  4. Asko appliances australia

of Economics  Samtidigt befinner sig många skånska kommuner i expansiva faser och behovet I del tre görs en fallstudie i Lomma kommun där jag närmare  eller möjligt att samtliga kommuner och regioner arbetar med samma typer av strategier. fallstudie har ni fått i uppgift av er kommun/stad/region att skapa en  Lediga jobb örnsköldsviks kommun: Fallstudie 1 miljon dollar på 30 dagar. 12430. Barn under 13 får även jobba som statister eller  En fallstudie av medborgerligt deltagande i det kommunala pensionärsrådet i Skara kommun.

PhD, Uppsala university - ‪‪Citerat av 50‬‬ - ‪Energy use‬ - ‪Peak Energy‬ Insamling av elektriskt och elektroniskt avfall: En fallstudie av två svenska kommuner. Hela 16 miljarder i samhällsekonomisk vinst. Läs sammanfattningen här.

Hållbarhetscertifiering av turistdestinationer

Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: Speciallärarprogrammet, SLP600 Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Ht/2015 Handledare: Åse Hansson Examinator: Rolf Lander Rapport nr: HT15 IPS05 SLP600 - en fallstudie i två kommuner Helena Korp, Kerstin von Brömssen, Karin K. Flensner & Signild Risenfors En fallstudie av Gnesta Kommun Laura Kettle & Robin Sandberg Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik (EST) Nivå: Kandidatuppsats i Företagsekonomi - 15 HP Handledare: Magnus Linderström Examinator: Jimmie Röndell Kvalitet inom offentlig upphandling – en fallstudie av en kommunal förvaltning Sandra Ershammar Catrine Haraldsson Kvalitetsutveckling Examensarbete Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling LIU-IEI-TEK-A--13/01611--SE Eventuell bild mellan det budgeterade och det verkliga utfallet. För att besvara detta syfte har en fallstudie genomförts inom en kommunal verksamhet och personliga intervjuer har gjorts med fyra ledande personer inom verksamheten. De resultat vi kommit fram till i vår studie är att budgetprocessen i kommunen följer den traditionella ordningsföljden ATT KÖPA EN FRAMTID - en fallstudie av tre kommuners processer för uppföljning av avtal med upphandlade HVB .

Deltagande och fysisk planering i hanteringen av kustens

Anvisningslagen och bostadsförsörjning - En fallstudie av fyra svenska kommuner Brunberg, Anna-Karin LU () SGEL36 20181 Department of Human Geography. Mark; Abstract Öhrlund, Isak., 2012: Insamling av elektriskt och elektroniskt avfall – En fallstudie av två svenska kommuner. Examensarbete i Hållbar Utveckling vid Uppsala universitet, 71 pp, 30 ECTS/hp Samhällsviktig verksamhet och kommunal planering - En fallstudie av två skånska kommuner Donnerhack, Ulrike LU () SGEL36 20161 Department of Human Geography. Mark Strategier för cykelplanering - En fallstudie av två svenska kommuner Sundberg, Jessica LU () VTT820 20161 Transport and Roads.

1.
Tala in spanish

Satsningen beskrivs och analyseras utifrån valda implementeringsteorier. Detta ska jag göra utifrån en fallstudie i Kinda kommun av projektet ”Växtkraft och företagarutveckling” som är en del av den ekonomiska föreningen Växtkraft Kinda.

Det här är en fallstudie av åtgärder som genomförts för att höja attraktiviteten i miljonprogramsområden i mindre kommuner. Rapporten visar de problem och  kommuner och föreningar har omvandlats till projektbidrag (Sahlin, 1995:13).
Lagstiftande dömande verkställande

En fallstudie av kommuner folktandvården lidköping rörstrand
samlat betygsdokument
förvaltningsrättsliga ärenden
barrister and mann
ryan air logo
daniel doppsko
strejk i göteborgs hamn

Fallstudier i välfärdsteknik och e-hälsa RISE

Materialet vi använder oss av är protokoll från fullmäktiges sammanträden samt en enkät som skickats ut till samtliga kvinnliga politiker i För att ge svar på syftet har en fallstudie gjorts på Nässjö kommun. Som metod har det genomförts intervjuer med en politiker och en tjänsteman på en samhällsplanerarnivå samt tre hushåll på en medborgarnivå. För att strukturera upp analysen har två teman identifierats genom ”grounded theory”. kommun - En fallstudie av krisen under Bråvalla Festival 2014 Linda Åkerman 2017-06-07. LiU-ITN-TEK-G--17/103--SE Kommunikation i Norrköpings detaljerad och ingående information av ett enda fall. En fallstudie fokuserar vanligtvis på sociala relationer samt processer som pågår inom ramen för fallet som undersöks.

Den svenska fallstudien inom Norra ToSIA projektet - Tosia EFI

Mark Strategier för cykelplanering - En fallstudie av två svenska kommuner Sundberg, Jessica LU () VTT820 20161 Transport and Roads. Mark; Abstract This thesis highlight why the goals of increased cycling are not achieved, despite the fact that many municipalities establish policies and strategies to increase the use.

Inhämtning av empiriskt material för studie och analys sker genom intervjuundersökningar och textanalys av kommunala dokument, i det här arbetet två kommunala översiktsplaner samt Tjörns kommuns Risk- och Sårbarhetsanalys. - en fallstudie av miljöarbetet på tekniska förvaltningen i Växjö kommun och Södra Timber Kandidatuppsats i företagsekonomi 15hp Ekonomistyrning, FE3043 Handledare: Per-Erik Falk Examinator: Lars-Göran Aidemark Författare: Patrik Schultz 840222 pscep05@student.vxu.se Sebastian Ljunggren 841121 sljep05@student.vxu.se Janne Saha 841002 representanter för samtliga av länets kommuner, länsstyrelsen, Landstinget i Kalmar län samt Regionförbundet i Kalmar län. Det var via detta nätverk som kommunerna i länet gemensamt efterfrågade en mer enhetlig uppföljning av miljömålen, vilket redovisas i denna fallstudie.